+48 605-969-552

Zasady korzystania z Serwisu Internetowego axonaris.com

O nas

Właścicielem niniejszego Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.axonaris.com (dalej jako: „Serwis”) jest spółka AXONARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Chmieleniec 2A/4, 30-348 Kraków, KRS 0000664582, NIP 6762523484, REGON 366617903, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł, adres poczty elektronicznej: , numer telefonu: +48 605 969 552 (dalej jako: „Axonaris”, „Właściciel”, „Usługodawca“ lub „Administrator”).

Definicje

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy Serwis nie jest sklepem internetowym i nie jest za jego pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m.in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone w Serwisie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Axonaris po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez Axonaris.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu Internetowego jest jego Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w ramach Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

Korzystanie z Serwisu Internetowego

Serwis Internetowy jest dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Serwisu Axonaris udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach, w tym o oferowanych przez siebie usługach.

Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające poprawne korzystanie z Serwisu Internetowego to:

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Korzystanie z Serwisu winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających z Serwisu oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu poprzez zamknięcie Serwisu Internetowego lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem z Serwisu lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Serwisu:

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Usługi elektroniczne

W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Kontaktowy, „Wyceń projekt”, Newsletter oraz Blog.

Korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po podaniu w Serwisie Internetowym w sekcji opisanej jako „Kontakt” adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, imienia oraz treści wiadomości i naciśnięciu przycisku „Wyślij”.

Usługa elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Korzystanie z „Wyceń projekt” następuje po podaniu na podstronie „Wyceń projekt”, widocznej w Serwisie, adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, imienia oraz treści wiadomości i naciśnięciu przycisku „Wyceń”. Opcjonalnie, możliwe jest również wypełnienie pola telefonu kontaktowego oraz wskazania z jakiego źródła usługobiorca dowiedział się o Właścicielu Serwisu.

Usługa elektroniczna „Wyceń projekt” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Korzystanie z Newslettera rozpoczyna się po akceptacji zapisu na Newsletter w formie linku aktywacyjnego wysłanego na adres poczty elektronicznej, przy uprzednim podaniu, w zakładce „Newsletter” widocznej w Serwisie adresu poczty, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i naciśnięcie przycisku „Zapisz”.

Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony i polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy oraz o publikowanych w Serwisie Internetowym artykułach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

Usługa elektroniczna Blog świadczona jest nieodpłatnie. Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po przejściu do podstrony „Blog” dostępnej w Serwisie, zawierającej listę opublikowanych artykułów lub do podstrony zawierającej treść dowolnego z opublikowanych artykułów. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności.

Blog prowadzony jest przez Administratora lub osoby trzecie tworzące treści na zlecenie Administratora.

Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z usługi Blog poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

Prawa autorskie

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych W Serwisie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

Postanowienia końcowe

Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Zasad Korzystania z Serwisu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa bądź zmiany dostępnych usług elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego dokumentu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszych Zasad Korzystania z Serwisu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszych Zasad Korzystania z Serwisu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Usługi Elektronicznej Wyceń Projekt) zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany nie będą miały wpływu na już wysłane formularze.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Korzystania z Serwisu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem z Serwisu lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Serwisu:

Kontakt

Masz jakieś pytania? Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Wyślij wiadomość, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy (do 24h w dni robocze).

+48 605-969-552 (Marek)

+48 505-660-304 (Marcin)

Biuro: Szuwarowa 1, Kraków, Polska

Podając swoje dane osobowe i aktywujac przycisk 'Wyślij' wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Axonaris sp. z o.o. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie na zasadach określonych w Polityce prywatności. Warunki świadczenia usług elektronicznych określa Regulamin serwisu internetowego.

Administratorem danych osobowych jest Axonaris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Chmieleniec 2A/4, 30-348 Kraków, KRS 0000664582, NIP 6762523484, REGON 366617903, adres poczty elektronicznej: , numer telefonu: +48 605 969 552.